A A A

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, tzn., że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia.
W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem załączników składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Świadczenie przyznawane jest od miesiąca w którym wpłynął wniosek.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

Jeżeli chcesz to zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy   ul. Stawiskowska 10, pokój nr 5 w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30  do 15:30  – gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.