A A A 


 

Wniosek o świadczenie Dobry Start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać

 online już od 01 lipca 2018 r. przez stronę

 www.empatia.mrpips.gov.pl

  lub przez bankowość elektroniczną oraz od 01 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).

  

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

  Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Wniosek będzie można składać w tej samej instytucji, co wniosek o 500+, czyli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10, pok. 1. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

Złożenie wniosku w lipcu 2018 r.  lub sierpniu 2018 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2018 r. Gdy zostanie on złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.