A A A

 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 


 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługującym im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

 

Dochód:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego,

- dodatku energetycznego,

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy  z dnia  20 marca  2015 r.  o działaczach  opozycji  antykomunistycznej  oraz  osobach represjonowanych  z powodów politycznych (Dz. U.  poz.  693  i 1220),

- świadczenia wychowawczego,  o którym  mowa  w ustawie  z dnia  11 lutego  2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz.  1851 z późn. zm.),

- dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia   9 czerwca   2011 r. o wspieraniu  rodziny  i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz.    697 z późn. zm.)

 

Gospodarstwo domowe:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Powierzchnia mieszkania:

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekracza:
1) 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 - dla 1 osoby;
2) 40 m2 + 30 % = 52,00 m2 - dla 2 osób;
3) 45 m2 + 30 % = 58,50 m2 - dla 3 osób;
4) 55 m2 + 30 % = 71,50 m2 - dla 4 osób;
5) 65 m2 + 30 % = 84,50 m2 - dla 5 osób;
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnie tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wydatki na mieszkanie:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;

3) 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5- osobowym i większym.

 

 

Do składanego prawidłowo wypełnionego wniosku i potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.)
 • szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca w którym składany jest wniosek,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatkach pielęgnacyjnych, dodatkach kombatanckich, ryczałtach energetycznych, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalny, wysokości pobieranych przez studentów stypendiów,
 • w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 156, 1817)

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH SKŁADA SIĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY UL. STAWISKOWSKA 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 1530 w pokoju nr 5