A A A

 

 

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
W związku z powyższym informujemy, iż zaktualizowane zostały – wg stanu na dzień 30.04.2015 r. – następujące wykazy:

  1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r., poz. 2062),
  2. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r., poz. 2061).

Rejestry opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl, w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej, w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.
Ponadto została utworzona i również opublikowana na stronie internetowej PUW (adres jak wyżej)
Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego wg stanu na dzień 30.04.2015 r.