A A A

INFORMACJA
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

 

  

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Podstawowymi nieprzekraczalnymi terminami złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego są:

- dla uczniów – od 1 września do 15 września danego roku szkolnego (2017/2018)

- dla słuchaczy – do 15 października danego roku szkolnego (2017/2018)

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy ul. Stawiskowska 10, pokój nr 5.

 

 

Podstawa prawna:
• ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.  U. z  2017  r., poz.   2198 z późn. zm.)
• ustawa o pomocy społecznej dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)
• ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia  28 listopada 2003 r. (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Piątnica, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę   w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
• stypendia szkolne
• zasiłki szkolne

i przysługują:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

    Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym (od września do czerwca w danym roku szkolnym), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym (od października do czerwca w danym roku szkolnym).

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
• wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
• wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), tj. 514 zł.
Zasiłek szkolny jest formą, która przysługuje uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak pożar, powódź, klęska żywiołowa, ciężki wypadek, śmierć rodzica. Zasiłek szkolny jest przyznawany jednorazowo, niezależnie od dochodu czy też otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku – wniosek składany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Jeżeli chcesz to zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy   ul. Stawiskowska 10, pokój nr 5 w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30  do 15:30  – gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego