A A A


 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe:
•    674 zł  na osobę w rodzinie lub
•    764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności)

Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji rodzinnej osoby ubiegającej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:
•    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
•    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
•    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:
•    dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
Przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł  matce lub ojcu albo  opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżelinie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

•    dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie  matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
       - 24 miesięcy kalendarzowych;
       - 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
   - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
•    dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 286,00 zł na wszystkie dzieci.

•    dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

•    dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:
        - 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
        - 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

•    dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
          - 113 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się,                          legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
         - 69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku  kalendarzowego.

•    dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi  100,00 zł na dziecko.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do końca okresu zasiłkowego w którym rozpoczął się rok szkolny. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.