A A A

 

 

 

Zmiany kryteriów dochodowych

i wysokości niektórych świadczeń

z pomocy społecznej od 1 października 2015 roku

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że:

 

            W dniu 14 lipca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2015 roku.

Podwyższenie kryteriów dochodowych będzie miało wpływ na wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Wzrośnie również wysokość świadczeń pieniężnych.

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

 Kwoty podstawowych świadczeń z opieki społecznej:

 • zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 604,00;
 • zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby w rodzinie - 514,00;
 • zasiłek stały - minimalna wysokość - 30,00;
 • zasiłek okresowy - maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 418,00;
 • zasiłek okresowy - minimalna wysokość - 20,00;

 Inne świadczenia:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1.647 zł do 1.722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł do 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1.260 zł do 1.335 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł do 288 zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 1058)