Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Miejsce załatwienia sprawy
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i załączniki do niego można  składać drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Za  pośrednictwem poczty :

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Ul. Stawiskowska 10

18-421 Piątnica

 

Osobiście pod adresem :

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Ul. Stawiskowska 10, pok. 1

18-421 Piątnica

 

 • Obsługa klienta:

poniedziałek – piątek od godz. 7.30.do 15.30

 

 1. Forma załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, od której służy stronie prawo  do wniesienia odwołania.

 

 1. Wymagane dokumenty
 • Wypełniony oraz podpisany wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie oraz dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (szczegółowych informacji udzieli pracownik komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego), w tym:
 1. dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu rodziny,
 2. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z fundusz alimentacyjnego, np. zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję świadczeń itp.

 

 1. Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie. Jeżeli sprawa wymaga wyjaśnień – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 • Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 1. Informacje dodatkowe
 • Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów id rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (za ostatnie 2 m-ce poprzedzające złożenie wniosku).
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
 • Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie  kwoty 900 zł
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  a)  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  b)  zawarła związek małżeński.
  • W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

   

  1. Dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać informacje

   

  • Komórka organizacyjna do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

  86 215-21-10 (wew. 22)

  poczta@opspiatnica.pl

   

  1. Podstawa prawa
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

   

  1. Materiały dostępne do pobrania
  • Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

   

  Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego
  1. Miejsce załatwienia sprawy

  Za  pośrednictwem poczty :

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

          Ul. Stawiskowska 10

          18-421 Piątnica

   

  Osobiście pod adresem :

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

  Ul. Stawiskowska 10, pok. 1

  18-421 Piątnica

   

  • Obsługa klienta:

  poniedziałek – piątek od godz. 7.30.do 15.30

   

  1. Wymagane dokumenty
  • Wypełniony oraz podpisany wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.
  • W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
  • Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

   

  1. Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie

   

  1. Informacje dodatkowe
  • Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:
  1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
  3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

   

  • W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
  • W przypadku złożenia wniosku organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
  • Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do informowania organu właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności każdorazowo na wniosek tych organów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a także każdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia lub na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
  • Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przekazują organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji.
  • Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:
  1. informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłaconych świadczeń;
  2. informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:

  – wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  – wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  (Dz. U.  poz. 732 i 1366) zaliczek alimentacyjnych,

  – wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r.  poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

   

  1. Dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać informacje
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

          Ul. Stawiskowska 10, pok. 1

          18-421 Piątnica

   

  • Obsługa klienta:

  Poniedziałek – piątek od godz. 7.30.do 15.30

   

  1. Podstawa prawa
  • Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika

  Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

  Bądź zawsze na bieżąco