Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

  • nie ma problemów z uzależnieniem (alkohol, narkotyki, hazard itd.);
  • ma stałe źródło utrzymania;
  • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczenia władzy rodzicielskiej);
  • wywiązuje się i wywiązywała się z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków);
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Z rodziną wspierającą zostanie zawarta umowa, która określi zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.