OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO  ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI  WYTCHNIENIOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaprasza osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

1. WYMAGANIA

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

• osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

• inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

II. Zakres obowiązków:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

  •  odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
  •  okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

III. Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV),
  • karta zgłoszeniowa kandydata na opiekuna,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) o których mowa w pkt I;

IV. Warunki zatrudnienia:

  • umowa zlecenie