Pomoc społeczna

Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej:

 • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 776 zł,
 • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 600 zł.

Całkowita niezdolność do pracy – oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 776 zł, a posiadanym przez osobę dochodem
 • w przypadku osób w rodzinie – różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 600 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 600,00 zł;
 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe

Zasiłek celowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej bądź też rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776 zł dla osoby samotnej lub 600 zł na osobę w rodzinie, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 • osobie bezdomnej i innej osobie niemającej dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu środków finansowych ośrodka. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym. Ponadto zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie o dochodach przekraczających ustawowe kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Ponadto z uwagi na szczególne okoliczności może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Dożywianie

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 Ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Wraz z wnioskiem o pomoc należy złożyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny tj:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym
 • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników
 • zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego nieposiadaniu.
 • inne dokumenty potwierdzające dochody rodzin.

 

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

 

 • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 200 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Komu przysługują usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńczesą to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 • Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:
  • podawanie leków;
  • zamawianie wizyt lekarskich;
  • realizacja recept w aptece;
  • kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).
 • Zapewnienie w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem:
  • podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe);
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym;
  • pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony:

 • osobiście przez osobę zainteresowaną,
 • listownie,
 • telefonicznie,
 • przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

W ramach prowadzonego postępowania pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy oraz gromadzi niezbędne informacje i dowody poświadczające konieczność udzielenia pomocy.

 

Ile zapłacimy za usługi?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, przyznając usługi opiekuńcze albo specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności – w drodze decyzji administracyjnej.

Domy Pomocy Społecznej

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Informacje ogólne

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych

Typy domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu (art. 56 ww. ustawy).

Domy pomocy społecznej, niezależnie od typu, świadczą usługi:

 • bytowe;
 • opiekuńcze;
 • wspomagające.

Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, poza ww. usługami, zapewniają potrzeby edukacyjne.

Zasady kierowania do domu pomocy społecznej

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu (lub jej przedstawiciela ustawowego), złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania;
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu — w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu — w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej — w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

Jeżeli osoba psychicznie chora lub upośledzona umysłowo bądź jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.
W przypadku gdy osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu – nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka);
 2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie):
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. jest wyższy niż kwota 2 328,00 zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. jest wyższy niż kwota 1 800,00 zł na osobę), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi, bądź inne osoby;

inne osoby niewymienione wyżej w zadeklarowanej wysokości.

Praca socjalna

Praca socjalna

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

            Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu                  celowi oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.                   

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
 • poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

            Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.  Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się  o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. Kontrakt przyczynia się do odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, prawidłowego pełnienia ról społecznych. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Bądź zawsze na bieżąco