Pomoc dla Ukrainy

Na podstawie „specustawy” (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), obywatel Ukrainy może przebywać w Polsce legalnie przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 roku, jeśli:

  • jest obywatelem Ukrainy i przyjechał do Polski legalnie z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym (niezależnie od tego czy przyjechał bezpośrednio z terytorium Ukrainy czy przez terytorium innego kraju), oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, lub
  • jest mężem/żoną obywatela Ukrainy, i wjechał do Polski na powyższych warunkach (nawet jeśli nie posiada obywatelstwa Ukrainy)

UWAGA! Nie dotyczy to: osób posiadających w Polsce pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych i zgodę na pobyt tolerowany.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W postępowaniu  o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy świadczy również pomoc w formie:

  • jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.,
  • świadczeń rodzinnych,
  • stypendium szkolnego.

 

Informacje odnośnie pomocy dla obywateli Ukrainy udzielane są:

pod numerem telefonu (0 86) 215 -21 -10

bądź też bezpośrednio w siedzibie ośrodka pod adresem

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Stawiskowska 10

18- 421 Piątnica Poduchowna                                         

  w godzinach od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Bądź zawsze na bieżąco