Senior-WIGOR

Działalność Dziennego Domu Senior –  WIGOR w Górkach Sypniewo   dofinansowana jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

 

Oferta Dziennego Domu ,,Senior – WIGOR” skierowana jest do mieszkańców gminy Piątnica w wieku 60 + , nieaktywnych zawodowo.

Projekt ,,Senior+” jest odpowiedzią na rosnącą liczbę seniorów, często zamieszkujących samotnie, których sytuacja zdrowotna i ekonomiczna nie pozwala im na czynne uczestnictwo w kulturze i innych formach życia społecznego, przez co narażone są na społeczne wykluczenie. Wraz z pogarszającą się sprawnością fizyczną i umysłową wycofują się oni z dotychczasowych aktywności i życia towarzyskiego. Wczesna interwencja w postaci stymulacji poprzez kontakty społeczne , treningi umysłu czy aktywność ruchową daje szansę na opóźnienie starzenia się a tym samym samodzielne funkcjonowanie Seniora.

 

Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 20 osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Celem Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia Seniorom oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu aktywnego godnego życia w wieku senioralnym.

Działania Dziennego Domu ,, Senior+” zostały zaprojektowane tak, aby służyły aktywizacji seniorów , samopomocy, integracji ze społecznością lokalną i wzmacnianiu sił witalnych uczestników.

 

 

Oferta Dziennego Domu obejmuje:

– zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu wolnego,

– wsparcie opiekuna socjalnego,

– pomoc pielęgniarską,

– codzienny obiad,

– zapewnienie uczestnikom udziału w różnych formach zajęć w celu ich aktywizacji,

( ćwiczenia gimnastyczne z elementami kinezyterapii, treningi umysłu, warsztaty twórcze, zajęcia artystyczne)

– zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i towarzyskich,

– pomoc w załatwianiu spraw przekraczających możliwości uczestnika.

Wszystkie zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

Zapewniamy wsparcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, co najmniej osiem godzin dziennie, w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb uczestników zajęć.

 

Zasady przyjęcia:

Skierowanie do Dziennego Domu ,, Senior-WIGOR” następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

 

  1. Złożenie wniosku ( wzór do pobrania).

 Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki:

– kserokopia decyzji właściwego organu tj. ZUS, KRUS określającą wysokość świadczenia ( emerytury lub renty).

– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

 

  1. Dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych.

Bądź zawsze na bieżąco