Przeciwdziałanie uzależnieniom

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy

adres: ul. Stawiskowska 10,

18-421 Piątnica Poduchowna

telefon: 86 215 21 10

 

Skład GKRPA w Piątnicy:

Przewodniczący                              Włodkowski   Antoni

Zastępca przewodniczącego       Plona   Joanna

Sekretarz komisji                           Sejnowska- Kozłowska   Agnieszka

Członek komisji                              Kurkowski    Grzegorz

Członek komisji                              Grochowska   Izabella

 

 

Do zadań komisji należy w szczególności:

-zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii zarówno dla osób   uzależnionych jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (dzieci współmałżonków, rodziców),

-inicjowanie pomocy, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe,

-inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,

-współdziałanie z organami gminy, instytucjami, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,

-podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

– wydawanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

-prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza.

 

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ KOGOŚ NA LECZENIE ODWYKOWE ?

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być jedynie nałożony przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 165 ze zm.)

 

PRZEBIEG PROCEDURY:

  • Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.
  • Wniosek kierujemy do GKRPA w Piątnicy
  • Wniosek składamy w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Piatnicy, ul. Stawiskowska 10, 18-421 Piątnica Poduchowna, z dopiskiem : „GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w PIĄTNICY ” (sekretariat pok. 1 na parterze)
  • W niosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
  1. rozkład życia rodzinnego,
  2. demoralizację nieletnich,
  3. uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  4. systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

 

Wnioskodawca:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania.

– nr. telefonu

 

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– data urodzenia,

– uzasadnienie.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

– rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkohol,

– przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

– zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem/terapeutą,

– w przypadku odmowy podjęcia leczenia dobrowolnego przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania do biegłych sądowych, w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

– po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,

– w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

Bądź zawsze na bieżąco