Projekty i programy

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Gmina Piątnica  przystąpiła do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Cel Programu:

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

 1. a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. c) załatwianiu spraw urzędowych;
 4. d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Adresaci programu:

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy Piątnica.

wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wśród wskazań znajduje się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

wsparcie asystenta przysługuje osobom dorosłym z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej  realizowane będą do grudnia 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 .
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności .
 3. Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO .

 

Osoby zainteresowane programem proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka – tel. 86 215 21 10

Opieka wytchnieniowa

Gmina Piątnica  przystąpiła do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Program na terenie Gminy Piątnica jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Cel Programu:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

Adresaci programu:

 1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Usługi opieki wytchnieniowej  realizowane będą do grudnia 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą będzie sprawowana usługa opieki wytchnieniowej.
 3. Oświadczenie dotyczące wskazania osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO 

 

Osoby zainteresowane programem proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka – tel. 86 215 21 10

Bądź zawsze na bieżąco